Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: οι νέοι ελεύθεροι επιχειρηματίες οι οποίοι: είναι ηλικίας 30 έως 45 ετών έχουν δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις από 01/01/2022 ήταν άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης ανήκουν στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και στην Δυτικής Μακεδονίας   Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) […]

Περισσότερα

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών. Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: α) Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών  μέχρι την 31.12.2021. β) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α εξάμηνο του έτους 2022 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α εξαμήνου του 2019. γ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία δ) […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες.   Ποσά επιχορήγησης:  Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες έχουν ως εξής: 467 € μηνιαία / 5.598 € […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών. *Μετά την έγκριση τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναρξή εργασιών στην αντίστοιχη ΔΟΥ.   Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.   […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι:  Εμπορικές εταιρείες Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις).   Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε: Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων Ίδρυση, […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: ο άνεργος που θα ιδρύσει νέα επιχείρηση (ατομική επιχείρηση/νομικό πρόσωπο) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ηλικίες από 18 έως 29 ετών Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει […]

Περισσότερα

Από 1/1/2022 ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος “Ελλάδα 2.0” θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 περί ιδιωτικών Καθεστώτα ενισχύσεων: 13 νέα καθεστώτα ενισχύσεων τα οποία θα αφορούν τις θεματικές κατηγορίες-άξονες: Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων Νέο Επιχειρείν Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις οι οποίες: • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. • Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση) • […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. Συνιστούν […]

Περισσότερα

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MμΕ”; Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons