Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ερώτηση 1: Τι είναι ο όρος ΕΜΕ που αναφέρεται στα επιδοτούμενα προγράμματα και αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης σε αυτά;

Απάντηση: Με τον όρο Ετήσιες Μονάδες Εργασίες (ΕΜΕ) αναφερόμαστε στο μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται από μία επιχείρηση. Για τον υπολογισμό της, λαμβάνονται υπόψη όλα τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν σε αυτή, με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας. Είναι ουσιαστικά όλα τα άτομα που εμφανίζονται σε τουλάχιστον έναν πίνακα Ε4 και συγχρόνως στις ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις).

Ερώτηση 2: Βάσει ποιου έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής;

Απάντηση: Αναφερόμαστε στο ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, αν η αίτηση υποβληθεί τον Μάρτιο του 2023, η προϋπόθεση αυτή αφορά το διάστημα 1/1/2022 – 31/12/2022.

Ερώτηση 3: Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας της επιχείρησης για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ λαμβάνονται υπόψιν τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ.

Ερώτηση 4: Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι υπόχρεες καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων βάσει του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α’ 139);

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, διότι ο πραγματικός δικαιούχος είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.

Ερώτηση 5 : Αναφέρεται στην Πρόσκληση, ότι για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 20.000€ απαιτείται να υποβληθεί τουλάχιστον μία προσφορά. Αυτό εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;

Απάντηση: Εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης (εγγραφής στο ΟΠΣΚΕ) για κάθε διακριτό ενιαίο φυσικό αντικείμενο. Εφόσον δεν υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) προσφορά η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Ερώτηση 6: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς φορολογικών μηχανισμών για τη διασύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., Pos, κλπ.;

Απάντηση: Δαπάνες εξοπλισμού/ λογισμικού που είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (πχ. φορολογικοί μηχανισμοί για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 7: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αναβάθμισης υφιστάμενης ιστοσελίδας, ή μόνο η δημιουργία νέας; Θα πρέπει και το Domain να είναι καινούργιο;

Απάντηση: Μόνο η δαπάνη κατασκευής νέας ιστοσελίδας είναι επιλέξιμη. Το Domain δύναται να παραμένει το ίδιο.

Ερώτηση 8: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη ανανέωσης ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη ( στην κατηγορία δαπάνης 8 «Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών λογισμικού».)

Ερώτηση 9: Πως πραγματοποιείται ο υπολογισμός των Έμμεσων Δαπανών (7%); Είναι υποχρεωτική η συμπερίληψή τους στο επενδυτικό σχέδιο;

Απάντηση: Οι Έμμεσες Δαπάνες αποτελούν το 7% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των Αμέσων Δαπανών και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Για παράδειγμα, σε μια αίτηση χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 30.000€, αυτός θα διαμορφωθεί ως εξής:

Συνολικός Π/Υ= Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Άμεσων Δαπανών 28.037,38€ + Έμμεσες Δαπάνες 1.962,62€ (28.037,38€ * 7%) = 30.000€.

Ερώτηση 10: Ποια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψιν για την έναρξη εργασιών και την επιλεξιμότητα των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου μιας επιχείρησης στην περίπτωση που αίτηση χρηματοδότησής της έχει αρχικά απορριφθεί και έχει υποβάλλει νέα αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία της εγκεκριμένης (2ης) υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

 

0 Likes
1582 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons