Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

1)Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;   

Η χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων προς νέους και νέα ζευγάρια, για την αγορά πρώτης κατοικίας, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν.

2)Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; 

Δικαιούχοι είναι άτομα ηλικίας 25-39 ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας από τους δύο, είναι στο ηλικιακό όριο, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δεν πρέπει να διαθέτουν άλλο ακίνητο για κατοικία τους και πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. 

3)Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας;

Η ηλικία,το εισόδημα και η ύπαρξη άλλου ακινήτου. Στην περίπτωση εγγάμων, αναφερόμαστε σε οικογενειακό εισόδημα.

4)Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης;

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε συνεργαζόμενο με το Πρόγραμμα Πιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής τους,προκειμένου να κριθεί σε πρώτο επίπεδο η επιλεξιμότητα τους. Στη συνέχεια, ακολουθείται η συνήθης διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης στεγαστικού δανείου.

5)Ποια εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να ικανοποιούν οι ενδιαφερόμενοι;

Ως κατώτατο ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο ορίζονται τα 10.000€. Τα ανώτατα όρια ταυτίζονται με τα όρια της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα τα όρια είναι:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (2023)
ΝΕΟΙ, ΑΓΑΜΟΙ 10.000€ 16.000€
ΖΕΥΓΑΡΙΑ 10.000€ 24.000€

(+3.000€ * αρ. τέκνων)

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ 10.000€ 27.000€

(+3.000€ * αρ. τέκνων, πέραν του πρώτου)

6)Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των ακινήτων που γίνονται δεκτά;

Τα ακίνητα πρέπει να ικανοποιούν τα εξής κριτήρια:

  • Να χρησιμοποιηθούν ως κύρια (πρώτη) κατοικια
  • Να έχουν εμπορική αξία έως 200.000€
  • Να είναι έως 150 τ.μ.
  • Να έχουν παλαιότητα έως 15 έτη, κατά τον χρόνο αγοράς
  • Να βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής

7)Ποια είναι τα κριτήρια για τον πωλητή του αυτοκινήτου;

Βασική προυπόθεση για τον πωλητή του ακινήτου είναι να μην είναι συγγενής του αγοραστή ή του έτερου μέλους ζευγαριού, εξ’αίματος ή εξ’αγχιστείας, Α ή Β βαθμού, ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή. 

Ο βαθμός συγγένειας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εγγύτερων συγγενών. Τα πιστοποιητικά αυτά αφορούν τον αιτούντα και τον σύζυγο / μέρος συμφώνου συμβίωσης, όσο και στην οικογένεια τους.

8)Τι κερδίζει ο αιτούντας με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα;

Μηδενικό επιτόκιο δανείου για το 75% του κεφαλαίου που επιδοτείται από το πρόγραμμα (με πόρους της ΔΥΠΑ). Το υπόλοιπο 25% βαρύνεται με το επιτόκιο, με το οποίο κάθε Πιστωτικό ίδρυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:

 

Πιστωτικό Ίδρυμα Σταθερό Επιτόκιο Κυμαινόμενο Επιτόκιο
Επιτόκιο Βάσης Εύρος(%)
Alpha Bank Euribor 3μήνου 2,20%
Attica Bank Euribor 3μήνου 2,9%-4%
Eurobank Euribor 3μήνου 1%-4%
Εθνική Euribor 3μήνου 2%-2,5%
Παγκρήτια Euribor 3μήνου 1,5%-2%
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Εuribor 3μήνου 2%-3,5%
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Euribor μηνός 2%-4%
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 5%
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Euribor 3μήνου 1,5%-4,9%
Τράπεζα Πειραιώς Euribor μηνός 2,50%

Αν ο αιτούντας έχει τρία ή περισσότερα παιδιά, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δικαιούχων που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (μέχρι 30 έτη) καταστούν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, για το υπόλοιπο 25%, το επιτόκιο είναι μηδενικό.

9)Ποιος αναλαμβάνει την πιστωτική σχέση με τον δικαιούχο;

Μόνο το Πιστωτικό ίδρυμα έχει άμεση πιστωτική σχέση με τον δικαιούχο.

10)Ποια έξοδα θα αντιμετωπίσει ο δικαιούχος;

  • Το κόστος διαχείρισης του δανειακού φακέλου καταβάλλεται από το Πρόγραμμα κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Ο τελικός αποδέκτης δεν επιβαρύνεται επιπλέον για τα έξοδα φακέλου.
  • Τα έξοδα διενέργειας νομικού & τεχνικού ελέγχου από την Τράπεζα, βαρύνουν τον δικαιούχο. Ανά τράπεζα διαμορφώνονται ως εξής:

11)Γίνεται να κάνω αίτηση σε περισσότερες από μία τράπεζες;

Γίνεται. Αλλά αν συμβεί αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβαρυνθεί με τα έξοδα κάθε διενεργούμενου νομικού & τεχνικού ελέγχου. Η έγκριση και η δέσμευση ποσού θα γίνει επί μίας αιτήσεως.

 

 

 

0 Likes
1750 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons