Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ανακοινώθηκε το άνοιγμα υποβολών του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επένδυσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου, με ημερομηνία έναρξης την 12η Ιουνίου 2023, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Είδη ενισχύσεων :

 • Φορολογική απαλλαγή (για όλες τις επιχειρήσεις)
 • Επιχορήγηση (μόνο για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing (για όλες τις επιχειρήσεις)
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης (για όλες τις επιχειρήσεις)

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός :

Ανέρχεται σε 150.000.000€.

 • 000.000€ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής
 • 000.000€ για την ενίσχυση της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Δικαιούχοι :

 

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

 

Υπαγόμενα Eπενδυτικά σχέδια :

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς <<Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων>>, επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για τουλάχιστον 2 έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων μέσα από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής.
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α’155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων, που κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια. Δεν περιλαμβάνονται τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων :

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

Τύπος επιχείρησης Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ μικρές Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ
Ελάχιστος προϋπολογισμός 1.000.000 € 500.000 € 250.000 € 100.000 € 50.000 €

Επιλέξιμες δαπάνες :

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
 • Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις κτηρίων και κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα.
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρος των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

Mέγιστα Ποσοστά ενίσχυσης :

 • Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις :

Τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για όλα τα είδη ενισχύσεων.

 • Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις :

Τα 3.000.000€ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα 5.000.000€ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Ποσοστά Ενίσχυσης :

Τα ποσοστά ενίσχυσης, που δικαιούνται ανά μορφή ενίσχυσης οι επιχειρήσεις παρατίθενται παρακάτω:

Μέγεθος Επιχείρησης Επιχορήγηση Φορολογική Απαλλαγή Leasing Επιδότηση Κόστους Δημιουργούμενης Απασχόλησης
Πολύ μικρή & μικρή 80% 100% 100% 100%
Μεσαία 80% 80% 80%
Μεγάλη 80% 80% 80%

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων :

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

Περίοδος Υποβολής : από 12/06/2023 έως 13/10/2023

 

 

0 Likes
1886 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons