Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: όλα τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις.

 

 • Όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Ο ελάχιστος και ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται σύμφωνα με τον πίνακα:

 

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000,00€ 7.500.000,00€
Μεγάλες 500.000,00€ 12.500.000,00€

 

Με το ποσοστό ενισχύσεων να μεταβάλλεται ανάλογα με την Περιφέρεια και να ανέρχεται από το 15% έως το 50%.

 

Μέγεθος Επιχειρήσεων Κατώτατο ποσό επιδότησης Ανώτατο ποσό επιδότησης
Μικρές 250.000,00€ 3.750.000,00€
Μεσαίες 250.000,00€ 3.750.000,00€
Μεγάλες 75.000,00€ 5.000.000,00€

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 1. Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις
  • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
  • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα.
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας
  • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων)
  • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων)σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα &branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα
  • Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού
 2. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
  • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
  • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 

 
Περίοδος Υποβολής: από 12-07-2022 έως 30-09-2022.

0 Likes
483 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons