Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

ΠΟΙΟΣ Ο «ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ» ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ?

Ο «κύκλος ζωής» ενός προγράμματος ξεκινά από την προδημοσίευση αυτού και λήγει με την ολοκλήρωση πραγματοποίησης των επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα τα βασικά βήματα είναι:

 • Προδημοσίευση, όπου αναφέρονται τα βασικά σημεία του προγράμματος
 • Προκήρυξη, όπου αναφέρονται αναλυτικά, οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης των επενδύσεων
 • Υποβολή των προτάσεων, η οποία συνήθως πραγματοποιείται σε μέγιστο διάστημα 2-3 μηνών μετά την προκήρυξη
 • Αξιολόγηση των προτάσεων, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται 4-6 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
 • Υλοποίηση των επενδύσεων, σε χρονικό διάστημα 12 – 24 μηνών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων

Το πλαίσιο συνεργασίας που προτείνουμε περιλαμβάνει τρείς Φάσεις.

Φάση Α: Δωρεάν αξιολόγηση και έλεγχος επιλεξιμότητας επιχειρηματικής ιδέας

Μετα την δημοσίευση του προγράμματος και πριν την έναρξη των διαδικασιών υποβολής κάθε επενδυτικής πρότασης, θα προχωρούν σε μια προαξιολόγηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης κάθε υποψηφίου και εφόσον οι πιθανότητες επιτυχίας (βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος) είναι χαμηλές, θα ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος έτσι ώστε στην τελική απόφαση να συνεκτιμάται ο αυξημένος κίνδυνος απόρριψης της επένδυσης.

 

Φάση Β: Υποβολή επενδυτικού σχεδίου προς έγκριση

Το πρώτο μέρος (Α΄ Φάση) αφορά την υποστήριξη της εταιρείας σας  μέχρι την υποβολή του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • την ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του προγράμματος
 • την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου του υποψηφίου επενδυτή
 • την συγγραφή του επενδυτικού σχεδίου και την ηλεκτρονική υποβολή του στο πληροφοριακό σύστημα

 

Φάση Γ: Υποστήριξη εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου

Εφόσον η πρόταση λάβει την σχετική έγκριση (Β’ Φάση) η εταιρία μας θα αναλάβει το σύνολο της διαχείρισης του προγράμματος έως την ολοκλήρωσή του και ειδικότερα θα αναλάβει:

 • Την υποστήριξη κάθε εγκεκριμένου δικαιούχου επιχείρησης για την σωστή συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης
 • Την υποδοχή και έλεγχο ορθότητας των παραπάνω δικαιολογητικών μετά την αποστολή τους από την εγκεκριμένη δικαιούχο επιχείρηση προς την εταιρία μας
 • Την κατάθεση σε έντυπη μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος
 • Την συστηματική καθοδήγηση για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει σε κάθε στάδιο της επένδυσης
 • Την επιμέλεια για την σωστή έκδοση και εξόφληση των παραστατικών, όπως απαιτείται από το Πρόγραμμα
 • Την κατάρτιση ενδιάμεσης Έκθεσης για την καταβολή της Α δόσης Χρηματοδότησης (εάν το επιτρέπει ο Οδηγός του Προγράμματος)
 • Την κατάρτιση Τελικού Φακέλου αποπληρωμής για την είσπραξη του υπολοίπου της Χρηματοδότησης
 • Υποστήριξη στον έλεγχο υλοποίησης του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης και κλείσιμο εκκρεμοτήτων που τυχόν προκύψουν σε αυτόν
0 Likes
1293 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons