Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχοςαπόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Δικαιούχοι

  • εγγεγραμμένoi ανέργοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών
  • ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ
  • Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στη δράση εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά στο αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ για τουλάχιστον ένα έτος.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

  • Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
  • Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α΄κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή όπως περιγράφεται στα σχετικά κεφάλαια της Δημόσιας Πρόσκλησης.
  • Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/ επιχειρήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με τη ροή που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της δράσης, της οποίας η διάρκεια ορίζεται στους έξι μήνες, ο ΟΑΕΔ θα παράσχει στον/στην ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης της δράσης.
ΧρηματοδότησηΟ ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες τον μήνα – 132 στο σύνολο του προγράμματος )που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία. Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από τον ΟΑΕΔ 

Περίοδος Υποβολής: Από  8/3/2021 έως 16/3/2021 (ώρα 23:59) μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr,

0 Likes
1725 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons