Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ανακοινώθηκε το άνοιγμα υποβολών του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2023, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή (για όλες τις επιχειρήσεις)
 • Επιχορήγηση (μόνο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing (για όλες τις επιχειρήσεις)
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης (για όλες τις επιχειρήσεις)

 

Συνολικός Προϋπολογισμός :

Ανέρχεται σε 150.000.000€. 75.000.000€ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα λοιπά 75.000.000€ αφορούν τα υπόλοιπα 3 είδη ενισχύσεων.

 

Δικαιούχοι :

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

 

Υπαγόμενα Eπενδυτικά σχέδια :

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Επιλέξιμες δαπάνες :

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και
  εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

Ποσοστά ενίσχυσης :

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, διαμορφώνονται ως εξής:

Εικόνα1 Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα Αναπτυξιακού Νόμου       1

 

 

 

 

 

 

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων :

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

 

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

Περίοδος Υποβολής : από 01/06/2023 έως 29/09/2023

 

0 Likes
2737 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons