Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με την οποία εντάσσονται επιπλέον 5.017 αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 120,5 εκ. ευρώ περίπου.

Με αυτή την τροποποίηση της απόφασης ένταξης δημοσιεύεται ο πίνακας με τις συνολικά 9.617 αιτήσεις επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης, καθώς αξιολογήθηκαν θετικά και η συνολική δημόσια δαπάνη τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της δράσης. Υπενθυμίζεται ότι ο πίνακας αυτός είναι και ο τελικός πίνακας των ενταγμένων έργων.
Η συνολική δημόσια δαπάνη τους ανέρχεται στο ποσό των 250.104.325 €.

Η Απόφαση Ένταξης βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες:

1. της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr)

2. της ΕΛΑΝΕΤ  (https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/)

3. του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

4. καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : 6ΥΦΕ7Λ7-Α09

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή την απόφαση ένταξης θα ενημερωθούν σχετικά, με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για την αξιολόγηση και τις λεπτομέρειες ένταξης του αιτήματός τους καθώς και  για τη δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των αποτελεσμάτων

Απόφαση Ένταξης (11-06-2021)

Πηγή: https://bit.ly/3zv6Yms

0 Likes
1341 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons