Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι:  Υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπό ίδρυση επιχειρήσεις Εταιρικά σχήματα που έχει συστήσει  ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης είναι ένα τοπικό εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών ή άλλων φορέων της περιοχής παρέμβασης) Εργαζόμενοι σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύονται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών. *Μετά την έγκριση τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναρξή εργασιών στην αντίστοιχη ΔΟΥ.   Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.   Επιχορηγούμενος […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι Ρομά στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 20-44 ετών. Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ. Ποσά επιχορήγησης:  Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 1η […]

Περισσότερα

Σκοπός: Η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων. Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Οι εργοδότες εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής: Ωφελούμενοι: Άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Διάρκεια: Η διάρκεια του προγράμματος […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι νέοι ελεύθεροι επιχειρηματίες οι οποίοι: είναι ηλικίας 30 έως 45 ετών έχουν δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις από 01/01/2022 ήταν άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης ανήκουν στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και στην Δυτικής Μακεδονίας   Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) […]

Περισσότερα

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών. Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: α) Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών  μέχρι την 31.12.2021. β) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α εξάμηνο του έτους 2022 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α εξαμήνου του 2019. γ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία δ) […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες.   Ποσά επιχορήγησης:  Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες έχουν ως εξής: 467 € μηνιαία / 5.598 € […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών. *Μετά την έγκριση τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναρξή εργασιών στην αντίστοιχη ΔΟΥ.   Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.   […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι:  Εμπορικές εταιρείες Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις). Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε: Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων Ίδρυση, επέκταση […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: ο άνεργος που θα ιδρύσει νέα επιχείρηση (ατομική επιχείρηση/νομικό πρόσωπο) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ηλικίες από 18 έως 29 ετών Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons