Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηροποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες προκειμένου

 • να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα/προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες
 • την σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες.

Δικαιούχοι: οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε κλάδο εξαρτώμενο

 • είτε άμεσα, παροχή υπηρεσιών και αγαθών προς της Δ.Ε.Η, ήτοι ενίσχυση προς τους προμηθευτές (εργολάβους) της Δ.Ε.Η.
 • είτε έμμεσα, παροχή υπηρεσιών και αγαθών προς την Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς τους προμηθευτές των εργολάβων (υπεργολάβους) της Δ.Ε.Η.

 

*Αν μια επιχείρηση αποτελείταυτόχρονα εργολάβο και υπεργολάβο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. τότε μπορεί να συμμετέχει μόνο μέσω μιας εκ των δύο παραπάνω ιδιοτήτων.

 

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 20.000€ έως 200.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.  Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 2.089.010,94€

 

 

Επιχορηγούμενο ποσοστό80% Δημόσια χρηματοδότηση 20% Ιδιωτική συμμετοχή

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δαπάνες

 1. δαπάνες για διαμόρφωση / αναβάθμιση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και περιβάλλωντος  χώρου
 2. δαπάνες προμήθειας μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού
 3. δαπάνες εγκαταστάσεψν προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμισης ενέργειας και ύδατος

 

 1. δαπάνες ανάπτυξης & πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποίησης & τυποποίησης τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 2. δαπάνες για την κατάρτιση σχεδίου δράσης – business plan στρατιγικής διαφοροποίησης
 3. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας, σχεδιασμός και κατασκευή e-shop, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων – αφισών,  κλπ.),
 4. δαπάνες για ενέργειες για την καταχώρηση ευρεσιτεχνιών και την προστασία πνευματικής ιδοκτησίας ή την απόκτηση και χρήση παντετών καιτεχνογνωσίας
 5. δαπάνες για συμβουλευτική υποστήριξη

 

Προϋποθέσεις ένταξης:  ανάλογα την σχέση που έχει ο δικαιούχος με τον Όμιλο ΔΕΗ θα πρέπει:

 • τουλάχιστον το 25 % του Μ.Ο. του συνολικού άθροισματους του κύκλου εργασιών  της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να προέρχεται από τον Όμιλο ΔΕΗ.

 

 • τουλάχιστον το 50% του Μ.Ο. του συνολικού άθροισματους του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να προέρχεται από τον εργολάβο του οποίου η εξάρτηση από τον  Όμιλο ΔΕΗ υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών του.

 

 • να δραστηροποιούνται εντός της περιφερειακής ενότητας την 1/1/2019

 

 • τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων.

 

 • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα ή υποκατάστημα στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

 

 • να έχουν κλεισμένη μια (1) διαχειριστική χρήση

Περίοδος Υποβολής: Από 22-09-2021 έως και εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την συμπλήρωση έξι (6) μηνών, ήτοι 21/03/2022.

0 Likes
1783 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons