Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit).

Δικαιούχοι: οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑ∆ επένδυσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
  • να κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Τα ΤΚ της περιοχής ΟΧΕ ΣΒΑΑ, όπως αποτυπώνονται στον παραπάνω χάρτη περιλαμβάνουν:

104 46, 104 40, 104 39, 105 63, 106 74,  104 38, 104 37, 104 36, 104 33, 117 43, 104 35, 118 54, 112 51, 105 62, 117 45,  112 57, 104 34, 104 32, 105 61, 117 78, 104 31, 105 52, 105 53, 105 64, 171 21 106 82, 106 77, 106 78, 118 51, 105 51, 105 54, 105 59, 118 53.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  από 5.000€ έως 30.000€.

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 05/05/2021, και αφορά κατηγορίες Δαπανών όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, οι οποίες συνεισφέρουν στους κεντρικούς στόχους της δράσης:

  1. Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
  2. Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος
  3. Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001
  4. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου

Yποβολή Προτάσεων: από 05/05/2021 ώρα 13:00, έως και 01/12/2021 ώρα 15:00.

Δείτε εδώ τις περιοχές του ιστορικού κέντρου Αθήνας: https://bit.ly/2QSlu6F

0 Likes
2066 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons