Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: ο άνεργος που θα ιδρύσει νέα επιχείρηση (ατομική επιχείρηση/νομικό πρόσωπο) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις

 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
 2. Ηλικίες από 18 έως 29 ετών
 3. Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: το ύψος το ποσού φτάνει τα 14.800,00€. Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε
  περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο ορόσημο)
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της
  επιχείρησης(2ο ορόσημο),
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της
  επιχείρησης (3ο ορόσημο).

Επιλέξιμοι τομείς: Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά:

 1. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή – κινητή – διαδικτυακή τηλεφωνία)
 2. Υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό,
  συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων,
  συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κ.λπ.)
 3. Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου
 4. Συστήματα αυτοματισμού γραφείου,
 5. Εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή
  λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων
 6. Διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειώ
 7. Ηλεκτρονικό εμπόριο(e-shop) ηλεκτρονικό επιχειρείν
 8. Τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με
  ψηφιακά μέσα.

Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 2. Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού
  χώρου
 3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.)
 4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας,
  σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις,
  εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.)
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 6. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
 7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης
 8. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού

Περίοδος Υποβολής: από 12-09-2022 έως 03-10-2022.

0 Likes
1249 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons