Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις οι οποίες:
• Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
• Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
• Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
• Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση)
• Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:
• Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
• Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
• Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
• Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
• Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
• Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά 6 επιμέρους κατηγορίες :
α/α Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):€150,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν: €150,00

Κατηγορία 2

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν:Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00

Κατηγορία 3

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):€300,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν:€300,00

Κατηγορία 4

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν:Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00

Κατηγορία 5

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00
Κατηγορία 6

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

 

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:
• την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) του αμέσως ανωτέρω πίνακα,
• την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Περίοδος Υποβολής:

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες  (1), (2) και (3) από 22-06-2022, έως 31-10-2022.
• Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30-09-2022
• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η 31-01-2023

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τη Κατηγορίας τέσσερα (4):

  • Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για την Κατηγορία Ενέργειας τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
  • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία Ενέργειας τέσσερα (4), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.
  • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες πέντε (5) και έξι (6):

  • Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών πέντε (5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από το Σάββατο 1 Απριλίου 2023, έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.
  • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών πέντε (5) και έξι (6), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.
0 Likes
2647 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons