Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσειςοι οποίες:
• Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
• Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
• Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
• Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση)
• Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:
• Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
• Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
• Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
• Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
• Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
• Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά 6 επιμέρους κατηγορίες :
α/α Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):€150,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν: €150,00

Κατηγορία 2

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν:Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00

Κατηγορία 3

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):€300,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν:€300,00

Κατηγορία 4

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν:Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00

Κατηγορία 5

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00
Κατηγορία 6

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάν: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

 

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:
• την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) του αμέσως ανωτέρω πίνακα,
• την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Περίοδος Υποβολής:

Για τις Κατηγορίες Ενεργειών (1), (2) και (3) από 22-06-2022, έως14-09-2022.
• Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30-09-2022
• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η 31-01-2023

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες (4), (5) και (6) από 5-10-2022 έως 15-12-2022
• Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να γίνεται έως 31-03-2023.
• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τιςσυγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η 31-05-2023

 

0 Likes
105 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons