Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

α) Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών  μέχρι την 31.12.2021.

β) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α εξάμηνο του έτους 2022 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α εξαμήνου του 2019.

γ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

δ) Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Η καταβληθείσα χρηματοδότηση προορίζεται για την κάλυψη επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών. Ενδεικτικά οι δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

  1. Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης,
  2. Αγορές Α Υλών και Υλικών Χρήσης, προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
  3. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
  4. Δαπάνες ΔΕΚΟ
  5. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
  6. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
  7. Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
  8. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:  Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό. Έως 60.000€ ανά επιχείρηση.

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% του ετήσιου κόστους λειτουργίας.

Περίοδος Υποβολής: από 12-10-2022 έως 09-12-2022.

0 Likes
994 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons