Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: ο άνεργος που θα ιδρύσει νέα επιχείρηση (ατομική επιχείρηση/νομικό πρόσωπο) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις

  1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ στις 23-02-2022 και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
  2. Ηλικίες από 18 έως 65 ετών

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  το ύψος το ποσού φτάνει τα 14.800,0€. Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο ορόσημο)

2ηδόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης(2ο ορόσημο),

3ηδόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης (3ο ορόσημο).

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

  1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
  2. Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου
  3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.)
  4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.)
  5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
  6. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
  7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης
  8. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού

Περίοδος Υποβολής: από 02-03-2022 έως 06-05-2022.

0 Likes
1309 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons