Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

  • Για έσοδα χρήσης 2020 έως 20.000€, επιχορήγηση 2.000€
  • Για έσοδα χρήσης 2020 μεγαλύτερα από 20.000€, επιχορήγηση 1.500€

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28.02.2022 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:  επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Ακόμα συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

 

Περίοδος Υποβολής: από 09-03-2022 έως 18-4-2022

0 Likes
1387 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons