Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

 • 11/12/2014
  Προδημοσιεύτηκε την 11/12/2014 το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» τουΝέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ. Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά τηνχρηματοδότηση με 50% επιδότηση νέων & υφιστάμενων επιχειρήσεων πουδραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.
 • Σκοπός

  Σκοπός

  Στόχος του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός νέων & υφιστάμενων επιχειρήσεων, με τηνυιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης καιπιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τηβελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Κατηγορίες ενισχύσεων

  Κατηγορίες ενισχύσεων

  Το Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σεόλες τις περιφέρειες της χώρας.Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «ΕπιχειρούμεΔυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 50% παγίουεξοπλισμού της επιχείρησης, για διάστημα 18 μηνών από την έγκριση τουεπενδυτικού της σχεδίου.
 • Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

  Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται νέες & υφιστάμενες επιχειρήσεις (ίδρυση πριν από 1/1/2014) οι οποίες θα πρέπει:

  • Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
  • Ι.Κ.Ε.
  • Ατομική επιχείρηση
  • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
  • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
  • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

 • Επιλέξιμες δραστηριότητες

  Επιλέξιμες δραστηριότητες

  Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος η οποία εκτιμάται για αρχές του 2015. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:
  • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Υγεία
  • Υλικά-Κατασκευές
  • Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία
  *Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου Έσπα 2014-2020 οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.
 • Επιλέξιμες δαπάνες

  Επιλέξιμες δαπάνες

  Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:
  • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  • Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός.
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας.
  • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
  • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση.
  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.
  *Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2014, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ύψος επένδυσης

  Ύψος επένδυσης

  Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 20.000€-300.000€.
 • Ποσοστό ενίσχυσης

  Ποσοστό ενίσχυσης

  Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης μέχρι και το 40% της συνολικής επένδυσης, η οποία θα παρέχεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Εναλλακτικά, η επιδότηση θα καταβάλλεται αναλογικά ανάλογα με την υλοποίηση της επένδυσης (2 ή 3 δόσεις – θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος).
 • Διάρκεια έργων

  Διάρκεια έργων

  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου και την έναρξη της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.
 • Διαδικασία αξιολόγησης

  Διαδικασία αξιολόγησης

  Η Προκήρυξη του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών. Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (€50 εκατ.) κατανέμεται ως εξής: Περιφέρεια Προϋπολογισμός επιδότησης Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα €30.000.000 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη €7.000.000 Αττική €9.500.000 Στερεά Ελλάδα €2.000.000 Νότιο Αιγαίο €1.500.000
 • Υποβολή αιτήσεων

  Υποβολή αιτήσεων

  Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

0 Likes
904 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons