Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι:

 1. Εμπορικές εταιρείες
 2. Συνεταιρισμοί
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 4. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 5. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις).

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας
 2. Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται από 50.000 € έως 1.000.000 €.

Ποσοστό επιδότησης: από 15% έως 75% ανάλογα τη περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση

 Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις
 2. Μηχανήματα και σύγχρονος εξοπλισμός
 3. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας
 4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης
 5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων

Περίοδος Υποβολής: από 09-01-2023 έως 1004-2023.

0 Likes
2773 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons