Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δικαιούχοι: ορίζονται οι μεσαίεςμικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 • που δραστηροποιούνται σε οικονομικές δραστηριότητες μεταποίησης & τουρισμού, με σχετικό δηλωμένο ΚΑΔ, πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • διατηρούν εγκαταστάσεις
 • να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου (ως επιλέξιμου) Επενδυτικού Σχεδίου, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε και με δανεισμό.
Οι δικαιούχοι διακρίνονται σε:
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 01/01/2016.
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί μετά την 01/01/2016.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) πρέπει να κυμαίνεται από 50.000,00 € έως 300.000,00
 • Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών  είναι 65% Δημόσια Επιχορήγηση, ενώ το 35% του κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου είναι Ιδιωτική Συμμετοχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες: είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων προς χρηματοδότηση δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

 1. Κτίρια, Εγκατστάσεις & Περιβάλλον Χώρος
 2. Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός
  • 2.1 Μηχανήματα – εξοπλισμός
  • 2.2 Μεταφορικά Μέσα
 3.  Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικού
  • 3.1 Λογισμικό
  • 3.2 Ιστοσελίδα
  • 3.3 E-Shop (πέραν της Ιστοσελίδας)
 4. Πιστοποίηση προϊοόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 5. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 6. Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχεριήσεων
 7. Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 8. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού
 9. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
 10. Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας για την αξιοποιήση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣαφορούν, ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης, διοικητικές / υποστηρικτικές δραστηριότητες)
 • Παραγωγή/Επεξεργασία προϊόντα Διατροφής / αγροδιατροφής (δεύτερη μεταποίηση)
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (προϊόντα ξυλείας, μέταλλα, χημικές ουσίες και προϊόντα κλπ)
 • Επεξεργασία μετάλλων
 • Χαρτοποιία
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού
 • Δομικά Υλικά
 • Ορυχεία – Λατομεία
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών

Περίοδος Υποβολής: από 29/3/2021 και ώρα 13:00 έως και 27/05/2021 και ώρα 15:00

0 Likes
1706 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons