Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών.

*Μετά την έγκριση τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναρξή εργασιών στην αντίστοιχη ΔΟΥ.

 

Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: το ύψος το ποσού φτάνει τα 14.800,00€. Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η ύψους 4.000 ευρώ, κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης
  • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

2. Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου

3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.)

4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.)

5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

6. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

 

Περίοδος Υποβολής: από 24-10-2022 έως 25-11-2022.

1 Likes
2642 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons