Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 1. Το μέγεθος της επιχείρησης,
 2. Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 3. τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ

 

Ποσοστό ενίσχυσης: ανάλογα την κατηγορία των δαπανών τα ποσοστά ενίσχυσης ενδείκνυται να είναι:

 • Μικρές επιχειρήσεις: από 45% έως 70%
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: από 35% έως 60%

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Δαπάνες προσωπικού
  • Υφιστάμενο προσωπικό ή νέο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργσίας
  • Φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με σύμβαση έργου
 2. Υπηρεσίες τρίτων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης από τρίτους, διπλώματα ευριστεχνίας, δαπάνες σε εμπορικές εκθέσεις
 3. Δαπάνες για διάφορα έξοδα
  • Δαπάνες μετακινήσεων, αναλώσιμα,δαπάνες δημοσιότητας, δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, διάφορες λειτουργικές δαπάνες
 4. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

 
Περίοδος Υποβολής: από 22-06-2022 έως 31-12-2022

1 Likes
2176 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons