Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Financia Λογιστικές Υπηρεσίες Λογιστικές Υπηρεσίες Financia

Στην ADD ADVANTAGE καλύπτουμε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το κύκλωμα της χρηματοοικονομικής λογιστικής είτε μέσω του υπάρχοντος λογιστικού προγράμματος του πελάτη είτε μέσω του δικού μας.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• Καταχώριση λογιστικών εγγραφών και τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
• Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων στο τέλος της χρήσης
• Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
• Μισθοδοσία
• Συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και κάθε άλλου φόρου ή τέλους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

• συμπλήρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων
• συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα
• συμπλήρωση και αποστολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
• υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας

ΙΔΙΩΤΕΣ

• δηλώσεις φόρου εισοδήματος
• συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων
• συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών
• ρευματοδοτήσεις οικοδομών για ιδιώτες συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δηλώσεων για τα πιστοποιητικά της δέη
• συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών

Show Buttons
Hide Buttons