Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Financia Λογιστικές Υπηρεσίες Λογιστικές Υπηρεσίες Financia

Στην ADD ADVANTAGE προσαρμόζουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες με γνώμονα  τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη και χαράσσουμε διαφορετική λογιστική στρατηγική

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• Καταχώριση λογιστικών εγγραφών και τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
• Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων στο τέλος της χρήσης
• Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
• Μισθοδοσία
• Συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και κάθε άλλου φόρου ή τέλους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

• συμπλήρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων
• συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα
• συμπλήρωση και αποστολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
• υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας

ΙΔΙΩΤΕΣ

• δηλώσεις φόρου εισοδήματος
• συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων
• συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών
• ρευματοδοτήσεις οικοδομών για ιδιώτες συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δηλώσεων για τα πιστοποιητικά της δέη
• συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών

Show Buttons
Hide Buttons