Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

 • 11/12/2014

  Προδημοσίευση

  Προδημοσιεύτηκε την 11/12/2014 το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» τουΝέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφοράτην χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και έως 40.000€) υπό ίδρυση καινοτόμωνεπιχειρήσεων, που θα δημιουργηθούν από ανέργους.
 • Σκοπός

  Σκοπός

  Στόχος του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από εγγεγραμένους στα μητρώα τουΟΑΕΔ ανέργους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν την δική τους καινοτόμα επιχείρησηκαι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
 • Κατηγορίες ενισχύσεων

  Κατηγορίες ενισχύσεων

  Το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σεόλες τις περιφέρειες της χώρας.Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «ΕπιχειρηματικήΕυκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% τωνλειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξητων εργασιών της.
 • Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

  Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ2014-2020 ενισχύονται υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει:
  • Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος(αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος αρχές του 2015).
  • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
  • Ι.Κ.Ε.
  • Ατομική επιχείρηση
  • Κοινωνική επιχείρηση
  • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπονα συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
  • Το επιχειρηματικό τους σχέδιο νααφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικώνδραστηριοτήτων (αναμένεται ναα ανακοινωθούν με τηνπροκήρυξη του προγράμματος).
 • Επιλέξιμες δραστηριότητες

  Επιλέξιμες δραστηριότητες

  Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» τουΝέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος ηοποία εκτιμάται για αρχές του 2015.Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικόχαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, τους ακόλουθους στρατηγικούςτομείς:
  • Aγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Τουρισμός
  • Υγεία
  • Υλικά-Κατασκευές
  • Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία
 • Επιλέξιμες δαπάνες

  Επιλέξιμες δαπάνες

  Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του ΝέουΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:
  • Λειτουργικές δαπάνες (Ενοίκια, Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Δαπάνες Θέρμανσης, Έξοδα προβολής & διαφήμισης).
  • Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, Αναλώσιμα είδη, Αποσβέσεις παγίων.
  • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομικής, Συμβουλευτικής,Λογιστικής υποστήριξης).
  • Δαπάνες σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Ασφαλιστικέςεισφορές επιχειρηματία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΕΙΣΥΔ κλπ).
  • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό τηνπροϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέραςτης επιχορήγησής της/τους (θα ανακοινωθούνπερισσότερες πληροφορίες με την προκήρυξητου προγράμματος).

  *Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

 • Ύψος επένδυσης

  Ύψος επένδυσης

  Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία»του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 25.000€-40.000€.
 • Ποσοστό ενίσχυσης

  Ποσοστό ενίσχυσης

  Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του ΝέουΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεταιαποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης μέχρι και το 40%της συνολικής επένδυσης, η οποία θα παρέχεται έναντι ισόποσης εγγυητικήςεπιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.Εναλλακτικά, η επιδότηση θα καταβάλλεται αναλογικά ανάλογα με την υλοποίησητης επένδυσης (2 ή 3 δόσεις – θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος).
 • Διάρκεια έργων

  Διάρκεια έργων

  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τουςείκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασηςτου επιχειρηματικού σχεδίου και την έναρξη της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.
 • Υποβολή αιτήσεων

  Υποβολή αιτήσεων

  Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» τουΝέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικόδιάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικόΠληροφοριακό Σύστημα.

0 Likes
1874 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons